منابع کنکور 98

منابع کنکور 98


admin در مرداد 4, 1402

همانطور که می دانیم کنکور 98 شامل دو نوع کنکور یعنی کنکور مطابق با نظام جدید و کنکور مطابق با نظام جدید است و از دانش آموزان نظام قدیمی یا به عبارتی پشت کنکوری ها از کتاب های درسی خودشان سوال پرسیده خواهد شد.می توانید در مورد تفاوت کنکور نظام قدیم و جدید در نیم خط بخوانید. منابع
کنکور سراسری سال 1398 برای دو گروه نظام جدیدی و نظام قدیمی در سه گروه ریاضی
فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی در زیر آورده شده است:
1) دروس عمومی – نظام جدید:
ردیف نام درس پایه
 1 زبان و ادبیات فارسی1 دهم
 2 زبان و ادبیات فارسی2  یازدهم
 3 زبان و ادبیات فارسی3  دوازدهم
 4 عربی،زبان قرآن1  دهم
 5 عربی،زبان قرآن2  یازدهم
 6 عربی،زبان قرآن3  دوازدهم
 7 دین و زندگی1  دهم
 8 دین و زندگی2  یازدهم
 9 دین و زندگی3 دوازدهم
10 انگلیسی1  دهم
11 انگلیسی2  یازدهم
 12  انگلیسی3 دوازدهم
توجه: درس های عربی و دین و زندگی برای گروه علوم انسانی به صورت مجزا و مخصوص آن رشته می باشد. اما برای رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، فنی و حرفه ای و کار دانش مشابه می باشد.
2) دروس تخصصی تجربی – نظام جدید:
ردیف نام درس پایه
1 زیست شناسی1 دهم
2 زیست شناسی2 یازدهم
3 زیست شناسی3  دوازدهم
4 ریاضی1 دهم
5  ریاضی2 یازدهم
 6 ریاضی3 دوازدهم
 7 فیزیک1 دهم
8  فیزیک2  یازدهم
9  فیزیک3 دوازدهم
10 شیمی1 دهم
 11 شیمی2 یازدهم
 12  شیمی3 دوازدهم
 13  زمین شناسی یازدهم
3) دروس تخصصی ریاضی و فیزیک – نظام جدید:
ردیف نام درس پایه
 1 ریاضی1 دهم
 2 هندسه1 دهم
 3  حسابان1 یازدهم
 4  هندسه2  یازدهم
 5 آمار و احتمالات یازدهم
 6  حسابان2 دوازدهم
 7  هندسه3  دوازدهم
 8  ریاضیات گسسته  دوازدهم
 9 فیزیک1 دهم
 10 فیزیک2 یازدهم
 11  فیزیک3 دوازدهم
 12  شیمی1  دهم
 13  شیمی2  یازدهم
 14  شیمی3 دوازدهم
4) دروس تخصصی علوم انسانی – نظام جدید:
 ردیف نام درس پایه
 1 ریاضی و آمار1 دهم
 2 ریاضی و آمار2 یازدهم
 3 ریاضی و آمار3  دوازدهم
 4 اقتصاد  دهم
 5  علوم و فنون ادبی1  دهم
 6  علوم و فنون ادبی2  یازدهم
 7  علوم و فنون ادبی3  دوازدهم
 8  عربی،زبان قرآن1  دهم
 9  عربی، زبان قرآن2  یازدهم
 10  عربی،زبان قرآن3  دوازدهم
 11  تاریخ1  دهم
 12  تاریخ2  یازدهم
 13  تاریخ3  دوازدهم
 14  جغرافیای ایران دهم
 15 جغرافیای2 یازدهم
 16  جغرافیا3(کاربردی) دوازدهم
 17  جامعه شناسی1 دهم
 18  جامعه شناسی2  یازدهم
 19  جامعه شناسی3  دوازدهم
 20 فلسفه یازدهم
 21 فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی) دوازدهم
 22  منطق دهم
 23 روانشناسی یازدهم
5) دروس عمومی – نظام قدیم:
 ردیف  نام درس  پایه
 1 ادبیات فارسی2  دوم
2 ادبیات فارسی3  سوم
 3  زبان و ادبیات فارسی عمومی  پیش دانشگاهی(چهارم)
 4  زبان فارسی3  سوم
 5 عربی2  دوم
 6  عربی3  سوم
 7  دین و زندگی2  دوم
 8 دین و زندگی3  سوم
 9 معارف اسلامی  پیش دانشگاهی(چهارم)
 10  انگلیسی3  سوم
 11  انگلیسی1و2  پیش دانشگاهی(چهارم)
توجه: درس های عربی(عربی2 و عربی3) ،ادبیات فارسی3، زبان فارسی3 برای گروه علوم انسانی به صورت مجزا و مخصوص آن رشته می باشد. اما برای رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، فنی و حرفه ای و کار دانش مشابه می باشد.
6) دروس تخصصی تجربی – نظام قدیم: 
 ردیف  نام درس پایه
زیست شناسی و آزمایشگاه1 دوم
1  زیست شناسی و آزمایشگاه2 سوم
2  زیست شناسی  پیش دانشگاهی(چهارم)
3  هندسه1  دوم
4  ریاضیات2  دوم
5  آمار و مدل سازی سوم
6  ریاضیات3(تجربی) سوم
7  ریاضیات عمومی1و2 پیش دانشگاهی(چهارم)
8 فیزیک1 و آزمایشگاه  اول
 9 فیزیک2 و آزمایشگاه دوم
 10  فیزیک3 و آزمایشگاه(تجربی)  سوم
 11  فیزیک(تجربی)  پیش دانشگاهی(چهارم)
 12  شیمی2 و آزمایشگاه دوم
 13  شیمی3 و آزمایشگاه سوم
 14 شیمی پیش دانشگاهی(چهارم)
 15 زمین شناسی  سوم
 16 علوم زمین  پیش دانشگاهی(چهارم)

7)دروس تخصصی ریاضی و فیزیک – نظام قدیم:

 ردیف نام درس  پایه
 1 هندسه1 دوم
 2 آمار و مدل سازی دوم
 3 هندسه2 سوم
 4 ریاضیات2 دوم
 5 حسابان سوم
 6 جبر و احتمال سوم
 7 هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی(چهارم)
 8  ریاضیات گسسته  پیش دانشگاهی(چهارم)
 9  حساب دیفرانسیل و انتگرال  پیش دانشگاهی(چهارم)
 10  فیزیک1 و آزمایشگاه  اول
 11  فیزیک2 و آزمایشگاه  دوم
 12  فیزیک3 و آزمایشگاه  سوم
 13 فیزیک(ریاضی)  پیش دانشگاهی(چهارم)
 14 شیمی2 و آزمایشگاه  دوم
 15 شیمی3 و آزمایشگاه سوم
 16  شیمی پیش دانشگاهی(چهارم)

 

8)دروس تخصصی علوم انسانی – نظام قدیم:
 ردیف نام درس پایه
 1 ریاضیات1 اول
 2 آمار و مدل سازی دوم
3  ریاضی(انسانی) سوم
4 ریاضیات پایه پیش دانشگاهی(چهارم)
 5  اقتصاد  دوم
 6 تاریخ ادبیات ایران و جهان1  دوم
 7  تاریخ ادبیات ایران و جهان2  سوم
8  آرایه های ادبی  سوم
 9 ادبیات فارسی(انسانی)  پیش دانشگاهی(چهارم)
 10 عربی2(انسانی) دوم
 11  عربی3(انسانی) سوم
 12  عربی(انسانی) پیش دانشگاهی(چهارم)
13  تاریخ ایران و جهان1 دوم
 14 تاریخ ایران و جهان2 سوم
 15  تاریخ شناسی پیش دانشگاهی(چهارم)
16  جغرافیای1 دوم
 17 جغرافیای2 سوم
 18 جغرافیا پیش دانشگاهی(چهارم)
 19  جامعه شناسی1 دوم
 20  جامعه شناسی2 سوم
 21  علوم اجتماعی  پیش دانشگاهی(چهارم)
22  فلسفه سوم
23  آشنایی با فلسفه اسلامی  پیش دانشگاهی(چهارم)
24  منطق  سوم
 25 روانشناسی سوم
همچنین برای انتخاب منابع کمک درسی نیز می توانید از طریق پکیج مشاوره تحصیلی نیم خط از مشاوران نیم خط راهنمایی لازم را دریافت کنید.