آموزش حد و پیوستگی |…

آموزش حد و پیوستگی |…

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
  • 31:33
آموزش جزء صحیح | بخش سوم…

آموزش جزء صحیح | بخش سوم…

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی2
  • 20:48
آموزش جزء صحیح | بخش دوم…

آموزش جزء صحیح | بخش دوم…

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی
  • 31:33
تابع درجه دوم1

تابع درجه دوم1

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
  • تعداد صفحات : 12
دایره 2- روابط طولی

دایره 2- روابط طولی

شهاب بادام فیروز
نام مدرس: شهاب بادام فیروز
هندسه2
  • تعداد صفحات : 12
دایره 1- زاویه در دایره

دایره 1- زاویه در دایره

شهاب بادام فیروز
نام مدرس: شهاب بادام فیروز
هندسه2
  • تعداد صفحات : 9