درسنامه و ویدئو های ریاضی

آموزش حد و پیوستگی | تعریف و مفهوم

آموزش حد و پیوستگی | تعریف و مفهوم

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
 • 31:33
آموزش جزء صحیح | بخش سوم | تابع و…

آموزش جزء صحیح | بخش سوم | تابع و…

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی2
 • 20:48
آموزش جزء صحیح | بخش دوم | حل…

آموزش جزء صحیح | بخش دوم | حل…

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی
 • 31:33
اتحاد و تجزیه

اتحاد و تجزیه

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی
 • تعداد صفحات : 7
دنباله عددی و هندسی

دنباله عددی و هندسی

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی
 • تعداد صفحات : 7
محیط، مساحت، حجم

محیط، مساحت، حجم

صابر قربانی
نام مدرس: صابر قربانی
ریاضی
 • تعداد صفحات : 17
بسط تیلور در حد

بسط تیلور در حد

نام مدرس: مهندس رضا امینی
حسابان2
 • تعداد صفحات : 6
تابع درجه دوم1

تابع درجه دوم1

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
 • تعداد صفحات : 12
دایره 2- روابط طولی

دایره 2- روابط طولی

شهاب بادام فیروز
نام مدرس: شهاب بادام فیروز
هندسه2
 • تعداد صفحات : 12
اعداد کسری

اعداد کسری

رضا امنی
نام مدرس: رضا امنی
ریاضی
 • تعداد صفحات : 8
ترکیبیات

ترکیبیات

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی1
 • تعداد صفحات : 7
دایره 1- زاویه در دایره

دایره 1- زاویه در دایره

شهاب بادام فیروز
نام مدرس: شهاب بادام فیروز
هندسه2
 • تعداد صفحات : 9
مثلثات 1 - نسبت ها

مثلثات 1 - نسبت ها

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی1
 • تعداد صفحات : 10
درخواست تدریس
درخواست تدریس