درسنامه آموزشی

محیط، مساحت، حجم

نام مدرس: صابر قربانی
ریاضی پایه
 • 19 صفحه
 • 1/1

اعداد کسری

نام مدرس: رضا امینی
ریاضی پایه
 • 10 صفحه
 • 1/1

اتحاد و تجزیه

نام مدرس: رضا امینی
ریاضی دهم و یازدهم
 • 7 صفحه
 • 1/1

ترکیبیات

نام مدرس: رضا امینی
ریاضی کنکور
 • 9 صفحه
 • 1/1

مثلثات -بخش اول – نسبت ها

نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
 • 12 صفحه
 • 1/1

دایره – بخش دوم – روابط طولی

نام مدرس: شهاب الدین بادام فیروز
هندسه
 • 14 صفحه
 • 2/2

دایره -بخش اول – زاویه در دایره

نام مدرس: شهاب الدین بادام فیروز
هندسه
 • 11 صفحه
 • 1/2

دنباله عددی و هندسی

نام مدرس: رضا امینی
ریاضی1
 • 9 صفحه
 • 1/1

تابع درجه دوم | بخش اول

نام مدرس: رضا امینی
ریاضی1
 • 10 صفحه
 • 1/1

بسط تیلور در حد

نام مدرس: رضا امینی
حسابان2
 • 8 صفحه
 • 1/1