ویدیوی آموزشی

آموزش جزء صحیح | بخش سوم | تابع و نمودار تابع

نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
  • 20:48
  • 3/3

آموزش جزء صحیح | بخش دوم | حل معادله جزء صحیح

نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
  • 18:42
  • 2/3

آموزش حد و پیوستگی | تعریف و مفهوم

نام مدرس: رضا امینی
حسابان2
  • 31:33
  • 1/1

آموزش جزء صحیح | بخش اول | تعریف و مفهوم

نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
  • 16:54
  • 1/3