آموزش جزء صحیح | بخش سوم | تابع و نمودار تابع

آموزش جزء صحیح | بخش سوم | تابع و نمودار تابع

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی2
  • 20:48
آموزش جزء صحیح | بخش دوم | حل معادله جزء صحیح

آموزش جزء صحیح | بخش دوم | حل معادله جزء صحیح

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی
  • 31:33