دایره 2- روابط طولی

دایره 2- روابط طولی

شهاب بادام فیروز
نام مدرس: شهاب بادام فیروز
هندسه2
  • تعداد صفحات : 12
دایره 1- زاویه در دایره

دایره 1- زاویه در دایره

شهاب بادام فیروز
نام مدرس: شهاب بادام فیروز
هندسه2
  • تعداد صفحات : 9
تلفن تماس تدریس خصوصی

02122842667

درخواست تدریس
درخواست تدریس