آموزش جزء صحیح | بخش سوم | تابع و نمودار تابع

آموزش جزء صحیح | بخش سوم | تابع و نمودار تابع

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی2
  • 20:48
آموزش جزء صحیح | بخش دوم | حل معادله جزء صحیح

آموزش جزء صحیح | بخش دوم | حل معادله جزء صحیح

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی
  • 31:33
دنباله عددی و هندسی

دنباله عددی و هندسی

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
ریاضی
  • تعداد صفحات : 7
تابع درجه دوم1

تابع درجه دوم1

رضا امینی
نام مدرس: رضا امینی
حسابان1
  • تعداد صفحات : 12