آموزش جزء صحیح | بخش سوم | تابع و نمودار تابع

همانطور که می دانید تابع دستگاهی است که ورودی آن عدد x و خروجی آن عدد y  می باشد. حال اگر تابع ما به ازای دریافت اعداد حقیقی در دامنه فقط اعداد صحیح خروجی دهد در این صورت تابع جزء صحیح خواهد بود. یکی از ویژگی های تابع جزء صحیح این است که y غیر صحیح نخواهد داشت.
ویژگی های تابع جزءصحیح:
1) به ازای دریافت هر نوع عددی، عدد صحیح می دهد.
2) یک به یک نیست بنابراین معکوس پذیر نیست.
3) پلکانی است و فقط عرض صحیح می دهد و از عرض های غیرصحیح عبور می کند.
ویژگی های تابع جزء صحیح:
1) پلکانی است.
2) یک سمت پله توپر و سمت دیگر آن تو خالی می باشد.
3) یک به یک نیست بنابراین معکوس پذیر نمی باشد
نکات ویدیو:
1) تاثیر منفی در داخل و خارج جزء صحیح بر روی نمودار تابع
2) تاثیر ضریب در داخل جزء صحیح بر نمودار تابع
3) روش استدلال برای رسم نمودار تابع

توجه: باقی ویژگی ها در ویدیو به همراه جزئیات و مثال ارائه شده است.با تماشای ویدیو مبحث جزءصحیح را به خوبی بیاموزید.

آموزشهای پیشنهادی