اعداد کسری

شما ممکن است قسمتی از سیبی که در حال خوردن آن بودید را به دوستتان بدهید یعنی کسری از آن را خودتان بخورید و کسری از آن را به دوستتان بدهید.در دنیای اعداد نیز هر عدد کامل را می­توانیم بخش بخش بکنیم و مقداری از آن را برای محاسبه استفاده کنیم. جزوه پیش ­رو در چند حالت می ­تواند به یاری دانش ­آموزان دوره متوسطه اول بشتابد یا دانش ­آموزان خود مطالب این جزوه را می­خوانند و در فهم مطالب آن مشکلی ندارند یا والدین یا مربی با استفاده از جزوه قدم به قدم، مبحث را برای دانش ­آموز تشریح می­ کنند.

آموزشهای پیشنهادی