دایره – بخش دوم – روابط طولی

دایره به صورت مکان هندسی مجموعه تمام نقاطی از یک صفحه است که از نقطه ثابتی به نام مرکز، به یک فاصله هستند. به این فاصله ثابت شعاع می گوییم. قطرها و وترها در دایره و خطوط متقاطع با آن، با قطع کردن دایره، طول های مختلفی ایجاد می کنند.دستیابی به روابط بین قطر و وتر ها و مماس های وارد بر دایره ما را در آنالیز دقیق تر آن کمک می کند.
در این جزوه روابط طولی موجود در دایره از بخش دوم (دایره) درکتاب هندسه یازدهم به همراه مثالهای متعدد آورده شده است.
آموزشهای پیشنهادی