دایره -بخش اول – زاویه در دایره

دایره به صورت مکان هندسی مجموعه تمام نقاطی از یک صفحه است که از نقطه ثابتی به نام مرکز، به یک فاصله هستند. به این فاصله ثابت شعاع می گوییم. قطرها و وترها در دایره و خطوط متقاطع با آن، با قطع کردن دایره، زوایا و کمان های مختلف روی آن ایجاد میکنند دستیابی به روابط بین زوایا در دایره ما را در آنالیز دقیق تر آن کمک می کند.
.در این جزوه روابط زوایای موجود در دایره از بخش اول (دایره) در کتاب هندسه یازدهم به همراه مثالهای متعدد آورده شده است.
آموزشهای پیشنهادی